§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zamawiania treści uprawniających do korzystania z dostarczanych do klienta drogą komunikacji elektronicznej szkoleń w formie materiałów wideo w sklepie internetowym MakeupByWalaśka dostępnym poprzez stronę internetową pod adresem www.walaska.pl.
 2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają: 

a) Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym. Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca

b) Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Walaś Walaśka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6151917389, REGON 021325355.; ul. Życzliwa 29/1, Wrocław

c) Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Klient, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem Sklepu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności;

d) Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie www.walaska.pl;

e) Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.

f) Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel (Panel Szkoleniowy), uruchomiony i prowadzony na jego rzecz przez Serwis, po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji.

 1. Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej za pomocą sieci internetowej treści uprawniające do dostępu do dostarczanych do klienta drogą komunikacji elektronicznej szkoleń w formie materiałów wideo przez sklep internetowy MakeupByWalaśka.
 1.  MakeupByWalaśka zapewnia dostęp do usług i korzystania z niego pod warunkiem przestrzegania Warunków i Polityki prywatności usług.
 2. Szczegółowe informacje o różnych rodzajach szkoleń znajdują się na stronie internetowej: www.walaska.pl.
 3. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2b, drogą elektroniczną na adres e-mail: makeupbywalaska@gmail.com lub telefonicznie pod numerem +48 782966858.

§2
Warunki korzystania z usługi
Warunki świadczenia usług

 1. By móc złożyć zamówienie poprzez Sklep Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:
 1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
 2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
 3. korzystać z przeglądarki internetowej (Microsoft Edge, Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej, Opera w wersji 66.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 72.0 lub nowszej, Safari w wersji 13.0 i nowszej);
 4. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies;
 5. wyłączyć narzędzia blokujące reklamy typu AdBlock.
 1. Usługi świadczone przez Sprzedawcę są odpłatne.
 2. Udostępnienie szkoleń osobom trzecim, wykraczające poza granice dozwolonego użytku zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wymaga odrębnej zgody Sprzedawcy.
 3. W celu wykonania usług, Sprzedawca oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel (Panel Użytkownika), uruchomiony i prowadzony na jego rzecz przez Serwis, po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji.

§3
Zawieranie umów

 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. 
 1. Na treść umowy składają się łącznie: treść Regulaminu oraz treść oferty szkolenia wybranego przez Klienta.
 2. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto określonymi w złotych polskich.
 3. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem Formularza zamówienia.
 4. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujący go produkt w Sklepie, a następnie przenosi produkt do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”. Po zakończeniu wybierania produktów, Klient przechodzi do zakładki, w której określa metody płatności. 
 5. Następnie Klient klika przycisk „Kupuję i płacę”, który przekierowuje Klienta na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech zamówionego planu, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 6. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.
 7. Kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku “Kupuję i płacę”.
 9. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Sprzedającego.
 10. Warunkiem skorzystania z Formularza zamówienia jest potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.
 11. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionego planu, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu 
  2. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu 
  3. przesłanie do klienta w formie wiadomości e-mail
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane Klienta są niezgodne z prawdą.

§4
Terminy i sposoby płatności

 1. Sklep internetowy udostępnia następujące formy płatności za zamówienie:
 2. Za pośrednictwem systemu PayU
 3. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 7 dni roboczych od dnia dokonania zakupu.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta Sprzedający dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient dokonał płatności.

§5
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy. 
 2. W momencie odbioru wiadomości e-mail zawierającej dostęp do materiałów wideo Sprzedawca wykonuje w pełni usługę na rzecz Klienta. 

§6
Reklamacja produktu
(rękojmia za wady)

 1. Niniejszy paragraf dotyczy wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu konsument może zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: makeupbywalaska@gmail.com lub pocztą na adres Sprzedawcy podanym w punkcie 2b.
 3. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko kupującego;
  2. adres zamieszkania/siedziby do korespondencji;
  3. dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.);
  4. dokładne oznaczenie reklamowanego produktu;
  5. wskazanie wady opisującej niezgodność produktu z umową i daty jej wystąpienia;
  6. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady);
  7. datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
 5. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.

§7
Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
 1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;
 2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
 3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 4. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§8
Newsletter

 1. Sklep internetowy korzysta z usługi Newsletter, która polega na przesyłaniu przez MakeupbyWalaska, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o Ofertach lub usługach dostępnych w Serwisie lub u zaufanych partnerów handlowych.
 2. Newsletter przesyłany jest przez MakeupbyWalaska do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji usługi Newsletter lub rejestracji w Serwisie i wyrazili zgodę na otrzymywanie takich informacji.
 3. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z w/w usług tj. subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysyłanej w ramach usługi Newsletter
 4. Usługa elektroniczna w postaci Newslettera nie pobiera żadnych opłat.

§9
Usunięcie Konta Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika w Serwisie nie wcześniej niż 14 dni od zawarcia umowy. W tym celu Użytkownik powinien wysłać maila z prośbą o usunięcie konta na makeupbywalaska@gmail.com

2. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik swoim postępowaniem narusza niniejszy Regulamin lub w jakikolwiek sposób zakłóca działanie Serwisu.

3. Usunięcie konta Użytkownika na jego żądanie może nastąpić w terminie do 30 dni roboczych od momentu zgłoszenia prośby o usunięcie konta.

§10
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy. 
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 09.05.2021 roku.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Joanna Walaś Walaśka, ul. Życzliwa 29/1, 53-030 Wrocław

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy świadczenia następujących usług:

Data zawarcia umowy:

Data odbioru produktów:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)*:

Adres konsumenta(-ów)*:

Podpis konsumenta(-ów)* (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

*niepotrzebne skreślić